Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Projektas „Etnokultūrinio turizmo paslaugų įgyvendinimas ir sklaida Širvintų r.“

Projektas „Etnokultūrinio turizmo paslaugų įgyvendinimas ir sklaida Širvintų r.“

Šio projektu siekiame sukurti prekės ženklo „Senovės Kernavė“ vizualinį identitetą ir edukacines programas, kurios būtų skirtos pristatyti XIII–XIV a. Kernavės miesto gyvenimą, kunigaikščių ir miesto gyventojų amatus, puotas, jos metu buvusius patiekalus ir pramogas. Edukacinės paslaugos bus teikiamos Kernavės muziejaus viduramžių miestelyje, ir kitose mobiliose asociatyviose erdvėse Širvintų r. Edukatoriai paslaugų metu dėvi istorinius edukacinius kostiumus, kurie bus sukurti iš XIII–XIV a. laikotarpio radinių, atspindinčių aukštą gyventojų statusą per aprangos, avalynės, papuošalų modelius ir naudojamas medžiagas. Edukacinės programos savo turiniu ir metodais bus pritaikytos trims skirtingoms tikslinėms grupėms – vaikams, šeimoms ir suaugusiems.

Kernavė – Širvintų r. stipriausias turizmo traukos objektas
Pagrįstai galime teigti, kad istorine ir kultūrine verte svarbiausias turizmo Širvintų r. traukos taškas yra Kernavė ir jos istorija. Ant Kernavės piliakalnių organizuojamos ir archajines, kultūrines tradicijas puoselėjantys renginiai ir šventės iki šių dienų. O 2019 metais, Kernavėje rengiama Rasų šventė buvo įtraukta kaip nemateriali kultūros vertybė į Lietuvos nematerialių vertybių sąvadą.

Turtingo Kernavės viduramžių miesto pristatymas per istorinius kostiumus
Kernavė, tai vienas iš pirmųjų miestų Lietuvoje, kuriame iš kartos į kartą gyveno amatininkų ir pirklių bendruomenė. Kernavės viduramžių miestelio lankytojai, edukacinių programų dalyviai, galės lengviau įsivaizduoti ir pažinti Lietuvos pirmosios sostinės istoriją, matydami edukatorius, dėvinčius istorinius kostiumus, kurie atskleidžia LDK didikų ir Kernavės miesto XIII–XIV a. gyventojų statusą per aprangos, avalynės, papuošalų modelius ir naudojamas medžiagas.

Viduramžių patiekalai edukacinėse puotose
Šiandien daugelis norėtų persikelti į senovinę Kernavę, tačiau tikrai nenorėtų ragauti viduramžių laikų patiekalų su tuo metu buvusia įprastos higienos samprata. Tad įgyvendinant istorinių patiekalų meniu puotoms, bus adaptuotas šiuolaikiniams maisto gamybos nustatytiems reikalavimams, išsaugant patiekalų autentiškumą, įsigyjant naują kelioninį maisto furgoną. Jame bus saugomi, paruošiami maisto produktai bei gaminami patiekalai, adaptuoti viduramžių patiekalų gaminimo principais, atitinkančias Lietuvos higienos normas HN 15:2005 „Maisto higiena“. Kelioninio maisto furgono mobilumas leis išplėsti edukacinių paslaugų teikimo teritoriją geografiškai visame Širvintų r., lengviau prisitaikyti prie įvairių klientų poreikių ir galimybių.

Prekės ženklas, apjungiantis įvairias etnokultūrinio turizmo paslaugas
Kuriamo prekės ženklo „Senovės Kernavė“ tapatybė ir identitetas planuojamas kurti atsižvelgiant į tikslinius kuriamų edukacinių programų klientus. Prekės ženklas turėtų atspindėti tas vertybes ir aspektus, kurie yra svarbūs ir patrauklūs mūsų pasirinktoms tikslinėms kategorijoms (vaikams, šeimoms ir suaugusiems), pristatant XIII-XIV a. Kernavės miestelėnų gyvenimą per gyvosios istorijos edukacines programas.

VPS priemonė „Parama NVO bendradarbiavimui organizuojant bendrus darbo procesus ir dalijantis infrastruktūra bei ištekliais ir siekiant plėtoti su kaimo turizmu susijusias paslaugas ir (arba) vykdyti jų rinkodarą“. Šio projekto tikslas – sukurti trims skirtingoms tikslinėms grupėms inovatyvias kultūrinio švietimo (edukacinių programų) paslaugas ir prekės ženklą, kuris apjungtų bendradarbiauti Širvintų r. VVG teritorijoje veikiančių organizacijas ir bendruomenę, kuriant turiningo laisvalaikio, aktyvaus poilsio paslaugas, puoselėjančias kulinarinį paveldą ir etnokultūrinį turizmą.

Projekto finansinė parama
Projektas įgyvendinamas su EŽŪFKP ir Lietuvos valstybės biudžeto finansine parama. Projekto bendra paramos suma yra 48 370,00 Eur (keturiasdešimt aštuonių tūkstančių trijų šimtų septyniasdešimties eurų). Iš jų - 41 114,50 Eur (keturiasdešimt vieno tūkstančio vieno šimto keturiolikos eurų ir 50 ct), t. y. iki 85 proc. paramos sumos - Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (toliau – EŽŪFKP) lėšos; ir 7 255,50 Eur (septynių tūkstančių dviejų šimtų penkiasdešimt penkių eurų ir 50 ct), t. y. iki 15 proc. paramos sumos, Lietuvos valstybės biudžeto lėšos.